Združena Nemčija, Atentat na Herrhausna, RAF

Sovjetska zveza in komunizem sta opravila svojo nalogo strašila, zato ni bila več potrebna. Z ruskim sovražnikom so bile zahodne države prisiljene v zavezništva, ki so postavila zakone ZN in NATO iznad državnih zakonov. Vse je teklo gladko. Napočil je trenutek, da se ZDA in SZ združila tudi uradno, čeprav pri proizvajanju kapitala in orožja nista bili nikoli zares ločeni.

U.S. – S.U. (ZDA – SZ): opazite podobnost? Naključje? Morda je naključje tudi to, da tako SZ kot ZDA uporabljata pentagram ne le na vsakem kosu svojega orožja, tanku in letalu, temveč tudi kot državni simbol (rdeča zvezda, pentagon); illuminatsko vsevidno oko, ki krasi veliki pečat ZDA je prav tako v središču simbola marksističnega režima.

Ponovno je nastopil trenutek, da na sceno zakoraka Veliki brat. Konec koncev so svetovno vojsko zasnovali prav ZN. Padec naftnih cen leta 1986 je sovjetsko plansko ekonomijo zelo močno prizadelo. Od sedemdesetih let naprej je bil izvoz nafte za Kremelj pomemben vir deviz. Zaslužki so začeli padati prav takrat, ko je Gorbačov s svojimi reformami obljubil več, kot je mogel izpolniti. Gospodarski kaos do katerega je prišlo, je bil eden od razlogov, zakaj se je Moskva odrekla povezavam z vzhodno evropskimi satelitskimi državami. Mnogi Sovjeti so računali na ponovno združeno Nemčijo kot idealnega partnerja za izgradnjo ruske ekonomije.

Novembra 1989 so Sovjeti potegnili preprogo izpod nog Vzhodne Nemčije. Pod pritiskom beguncev, ki so bežali preko Madžarske in svobodnih gibanj na ulicah Vzhodne Nemčije, je stara NDR razpadla v nekaj tednih. Medtem ko so na zunaj proslavljali dramatičen konec komunistične tiranije, so Illuminati resno dvomili o uspehu ljudske revolucije v vzhodni Evropi. Prav tako jih je vznemirjala alternativa gospodarstvu ZDA, ki se je razvijala v Nemčiji. Zato so anglo-ameriške medije okužili z besedo četrti rajh.

Politični strategi v Londonu in Washingtonu so uvideli dolgoročne učinke nemške unije in obnovljene, močne in končno neodvisne Nemčije vse preveč jasno. Prav tako so se zavedali, da bi projekt Nemčija lahko bil uspešen – v nasprotju z voljo Illuminatov – kar bi povzdignilo in potegnilo za sabo tudi druge države.

Poleti 1990 je vlada Thatcherjeve – po londonskih virih – precej okrepila delovanje britanske tajne služne v Nemčiji in ustanovila novi tajni oddelek. Busheva administracija je prav tako storila več korakov, ki naj bi povečali vpliv na nemško politiko. Neodvisni in pozitivni razvoj ni del načrta Illuminatov.

30. novembra 1989 so na Alfreda Herrhausna, predsednika Deutsche Bank in člana skupine Bilderberger, izvršili atentat (ne Rdeča brigada, RAF – Role Armee Fraktion!). Herrhausen je bil pomemben Kohlov svetovalec. Nekaj dni prej je v intervjuju za Wall Strett Journal govoril o svojih načrtih za obnovo Vzhodne Nemčije. V enem desetletju naj bi postala najnaprednejša evropska industrijska država. Prav tako je govoril o programu pomoči za države tretjega sveta. Očitno je bil Herrhausen proti sistemu »establišmenta«, kar je jasno izrazil na konferenci BILDERBERGERJEV leta 1988 in na srečanju Ameriške trgovske zbornice, prav tako leta 1988. Nedolgo zatem so ustrelili tudi vodjo Treuhanda, Detleva Rowedderja. Poskus atentata na Wolfganga Schäubla ni uspel. Vsi napadi so bili povezani z obnovitvenimi težnjami v Vzhodni Nemčiji.

Krivdo za umor Herrhausna je moral prevzeti fantom Rdeče brigade, kar spominja na slabo šalo. Herrhausen je bil ena najbolj izpostavljenih oseb v Nemčiji, zato so zanj veljali posebni varnostne ukrepi. Varoval ga je varnostni oddelek Deutsche Bank, policija je bila odgovorna za nadzor področja, kjer je živel in je za nadziranje predela, kjer je živel, uporabljala posebej izurjene in opremljene premične enote plačancev (MEK). Kljub temu so atentatorji uspeli izkopati luknjo v ulici Bad Homburg, položiti žice in zgladiti cesto, ne da bi to kdorkoli opazil. Vodja zveznih tožilcev, VON STAHL, je članom Bundestaga povedal, da so načrt pripravili teden dni vnaprej, ko so atentatorji že namestili skoraj vse sestavne dele bombe.

Na dan napada so atentatorji namestili fotoelektrično zaporo, bombo pa namestili na kolo, mimo katerega je moralo peljati Herrhausnovo vozilo. Vse te priprave so opravili na lokaciji, ki jo je nadzirala policija, le pol ure pred dogodkom, ne da bi kdorkoli opazil kaj nenavadnega.

Hišnik v bližini je opazil – približno pol ure pred napadom – nekaj mladih mož, ki so se vedli sumljivo. Še več, Herrhausnov avto je moral zapeljati prvi mimo fotoelektrične zapreke, sicer bi razneslo drug avto.

Nekdanji predsednik Bundesverfassungsschutz (nemška tajna služba) DR. RICHARD MEIER je teden dni po napadu razkril nemškemu parlamentu, da so avto, ki običajno vozi na čelu Herrhausnove povorke treh vozil, odpoklicali. Je telefoniral kdo od RAF in dejal, da prvi avto ovira atentat?

Druga posebnost, ki so se je domislili atentatorji in kaže na dokajšnje izkušnje pri ravnanju z vojaškim eksplozivom, je dejstvo, da je bila bomba izdelana kot votli naboj. To je povzročilo, da je udarni val deloval v določeni smeri, udarna sila se ni enakomerno porazdelila po okolici. Izgradnja bombe, pa tudi poznavanje šibkih točk oboroženega mercedesa z odpirajočimi se stranskimi okni, za katere je vedel le ozek krog varnostnih strokovnjakov, ki so poznali ustrezne testne rezultate: za vse to nikakor ne morejo biti krivi teroristi RAF ali katerikoli drugi začetniki.

Varnostna služba na mestu napada ni mogla odkriti nikakršnih koristnih sledi, ki bi lahko kazale na določeno kriminalno skupino. Našli so le košček papirja s petokrako zvezdo, sliko avtomatske puške Heckler & Kohl ter na njej odtisnjeno besedo RAF in Kommando Wolfgang Beer, ki ne pove ničesar. Kot tudi pri vseh drugih napadih, ki naj bi jih od aretacije tako imenovane druge generacije RAF, zbrane okoli Cristiana Klara, in zdaj že dobro znano izginotje dela teroristov v bivši NDR po letu 1984, ni obstajal in ne obstaja en sam dokaz o dejanskem obstoju levičarske skupine, ki bi jo lahko legitimno poimenovali RAF.

Ni prstnih odtisov, ostankov sline na cigaretnih ogorkih, las ali kakršnakoli druga uporabna sled, ki bi vodila do kriminalcev, ki zdaj že devet let bombardirajo, streljajo in so v zadnjem času celo zelo strokovno razstrelili zapor. Pismo, ki prevzema odgovornost za Herrhausnov primer, je bilo tako ničevo, da se je bivši notranji minister SCHÄUBLE zgražal, da je vsebina pisma v nenavadnem nasprotju z resnostjo in tehnično popolnostjo atentata. Navkljub brezupnemu pomanjkanju dokazov ali vsaj namigov in sledi o teroristični organizaciji RAF, se nemška varnostna služba še vedno oklepa teorije o tem, da je za zločine kriva RAF.

Skrivna združenja

vir: misteriji.net

Share:

Author: marcus

13 thoughts on “Združena Nemčija, Atentat na Herrhausna, RAF

 1. Finding your blog made my day. It’s filled with informative content and witty commentary, which is a rarity these
  days. cherish the time you’ve put into your posts.
  Your article is impressive. You offer a novel viewpoint
  that is sparked my interest. Looking forward to seeing what you
  write next.
  I simply couldn’t resist to leave a comment. Your content resonate with me on a profound level.
  If you’re considering offering a newsletter, sign me up!
  It would be a pleasure to have your insights delivered right to my inbox.

  Your article struck a chord with me. It’s not every day you stumble upon a piece
  that prompts you to ponder. Keen to see more of your thoughts and encourage
  you to keep writing.
  Your piece was a refreshing change. With an overwhelming amount of information online, it’s fantastic to
  encounter content that’s as enriching and entertaining as
  yours. Please keep writing

  This syntax provides a variety of options for creating a positive and encouraging blog comment that compliments the author’s work and expresses
  a desire to continue engaging with their content.

  From time to time, I stumble upon a blog that captures my
  attention because of its thought-provoking articles.
  Yours is certainly one of those rare gems.
  The way you blend your words is not just informative but also extremely captivating.
  I applaud the dedication you show towards your
  craft and eagerly anticipate your future posts.

  Amidst the vastness of the digital world, it’s refreshing to find a writer
  who invests genuine passion into their work. Your posts not only offer knowledgeable takeaways but also spur thoughtful conversations.
  Count me in as a regular reader from this point forward.

  Your blog has become a go-to resource for me, and I can’t help but visit it often for fresh insights.
  Each post is like a tutorial in the topic at hand, presented with crispness and humor.
  Could you offering a subscription service or a regular newsletter?

  I am keen to get more of your expertise directly
  to my inbox

  Your distinctive approach to issues is truly refreshing, it’s deeply needed in our current online landscape.

  Your ability to analyze complex concepts and offer them in an understandable way is a skill that should be celebrated.
  I eagerly await your next article and the discussions they’ll inspire.

  It’s rare to find a blog that serves both a cognitive challenge and a heartfelt conversation. Your posts accomplish that, providing a perfect mix of intellectual stimulation and personal connection. The audience you’re building here is evidence to your impact and
  authority. I’m curious to see where you’ll take us next and I’m strapped
  in for the journey.

  After investing several hours navigating the depths of the internet today,
  I feel compelled to express that your blog is like a beacon of
  knowledge. Not once have I come across such a trove of compelling content that resonate on a profound level.
  Your penchant for elucidating complex subjects with
  simplicity and acuity is commendable. I’m enthusiastically waiting
  for your next article, believing it will deepen my understanding even further.

  In today’s age of information, where content is plentiful, your blog shines as a bastion of genuine content creation. It’s a
  joy to find a platform of the web that adheres to fostering mindful learning.
  Your well-crafted posts spark a desire for learning that many of us seek.
  Please let me know if there’s an option to subscribe for direct notifications,
  as I do not wish to miss even one insightful article.

  Your website is a testament to what dedicated blogging should be.
  Each article you create is laden with actionable takeaways and rich
  narratives that leave me pondering long after I’ve read them.
  Your narrative is a refreshing voice to the frequently crowded online world.
  Should you decide to an exclusive membership, count me as an eager participant to join. Your
  work is deserving of following.

  I find myself visiting to your blog repeatedly, drawn by the standard
  of conversation you foster. It’s evident that your blog is not merely a platform for sharing concepts; it’s a
  community for curious minds who desire meaningful
  engagement. Your investment inOf course!

  When I started exploring your blog, I could tell it was something unique.
  Your talent to plunge into challenging topics and unravel them
  for your readers is truly remarkable. Each post you share is a wealth of knowledge, and I constantly find myself eager to see
  what you’ll delve into next. Your dedication to excellence is evident, and I hope that
  you’ll continue providing such precious insights.

  Your posts is a lighthouse in the sometimes turbulent waters of online content.
  Your in-depth analysis into diverse subjects are not only informative but also immensely engaging.
  I admire the way you balance thorough research with personal anecdotes, creating posts that are equally enlightening and enjoyable.

  If there’s an opportunity to subscribe your blog or join a mailing list, I would be thrilled to be notified of your latest
  musings.

  As a blogger, I’m inspired by the zeal you put into each blog entry.
  You have a talent for making even the most obscure topics comprehensible and fascinating.
  The way you break down concepts and connect them to wider narratives is nothing short of masterful.
  Kindly inform me if you have any workshops or digital resources
  in the works, as I would love to be guided by your expertise.

  It’s rare to find a blog that resonates with both the intellectual and the personal.

  Your articles are written with a level of insight
  that touches the core of the human condition. Every time I visit your blog, I leave more informed
  and motivated. I’m keen to know whether you intend to

  As soon as I commenced exploring your blog, I realized it was something
  extraordinary. Your skill to dive into challenging topics
  and clarify them for your audience is truly noteworthy.
  Each entry you publish is a treasure trove of knowledge, and I constantly find myself
  excited to discover what you’ll uncover next.
  Your commitment to high-quality content is evident, and I
  hope that you’ll keep on sharing such valuable perspectives.

 2. What’s Taking place i am new to this, I stumbled upon this I have discovered It positively useful and it has helped me out loads.
  I am hoping to give a contribution & help different customers
  like its aided me. Great job.

 3. I’ve read several good stuff here. Definitely
  worth bookmarking for revisiting. I surprise how much effort you
  set to create such a fantastic informative website.

 4. Awesome things here. I am very satisfied to peer your post.
  Thank you a lot and I am taking a look forward to contact
  you. Will you kindly drop me a e-mail?

 5. I want to to thank you for this great read!! I definitely enjoyed every little
  bit of it. I have got you book-marked to look at new things you post…

 6. Heya! I’m at work surfing around your blog from my new iphone 4!
  Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts!

  Keep up the excellent work!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.